Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego: wymeldownie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:51

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Julita Górska - Inspektor USC

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich., al. Wolności 48, parter, pokój Nr 5

Telefon kontaktowy

95 76 36 305

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Czynności wymeldowania z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące dokonujemy osobiście.
Należy wypełnić i podpisać formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące”
Osoba wymeldowująca się otrzymuje zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania.
 

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich., al. Wolności 48, parter, pokój Nr 5

Wymagane Dokumenty

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości
  • mężczyźni – książeczka wojskowa do 50 roku życia, oficerowie do 60 roku życia
  • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
 
 

Czas realizacji

Niezwłocznie

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu organowi ze względu na miejsce pobytu stałego – najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej przed upływem 4 doby licząc od dnia powrotu.
 
 

Podstawa prawna

Rozdział 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 257 poz.1743 ze zm.)