Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydawanie zaświadczeń o użytkach rolnych/o wielkości gospodarstwa rolnego/o niezaleganiu w podatkch lub stwierdzające stan zaległości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowo-Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

do 7 dni

Osoba kontaktowa

Elżbieta Wołowiec, Jolanta Mikołajczyk, Zofia Sobczak, Danuta Łyczko

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój nr 26,28, 27

Telefon kontaktowy

95 76 36 317, 95 76 36 328, 95 76 36 327

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wypełnić i złożyć wniosek na obowiązującym formularzu

Miejsce odbioru

Osobiście w pokoju nr 26 – zaświadczenie o niezaleganiu w podatku lub stwierdzające stan zaległości;
Osobiście w pokoju nr 27,28 – pozostałe zaświadczenia w sprawach podatkowych
 

Wymagane Dokumenty

wniosek o wydanie zaświadczenia 

Czas realizacji

do 7 dni

Opłaty

  1. Nie pobiera się - Przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia o użytkach rolnych.
  2. Opłata skarbowa: 21, 00 zł- za wydanie zaświadczenia - przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
  3. Opłata skarbowa: 17, 00zł - za wydanie zaświadczenia - przy składaniu wniosku o wydanie pozostałych zaświadczeń, chyba że istnieją przesłanki do ustawowego zwolnienia z opłaty skarbowej.
  4. Płatne:
    • w kasie Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego o. Strzelce Krajeńskie ul.  Piłsudskiego 1,  na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego nr 28 83620005 0399 1819 2000 0010
    •  przelewem lub przekazem pocztowym na konto: Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy o. Strzelce Krajeńskie  Nr 28 83620005 0399 1819 2000 0010.
 

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia , na które służy zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Krajeńskich, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Uwagi

Zaświadczenie wydaje Burmistrz Strzelec Krajeńskich, po złożeniu wniosku przez zainteresowanego z podaniem numeru pesel/NIP (NIP – tylko przedsiębiorcy)
 
 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz.U.2018.800 t.j. z dnia 2018.04.27).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U.2018.1044t.j. z dnia 2018.05.30)       
  

Załączniki