ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Bonifikata od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - konkurs ofert.

Referat Ogólno - Organizacyjny

Dowody osobiste

Urząd Stanu Cywilnego

dzierżawa, najem gruntów gminnych

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Informacja w sprawie zmiany zasad ubiegania się o rekompensatę za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe

Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Urząd Stanu Cywilnego

Najem lokalu z zasobów gminy

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Naliczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Naliczenie opłaty planistycznej

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Podatek leśny - osoby fizyczne

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatek leśny od osób prawnych

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne i prawne

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatek rolny - osoby fizyczne

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatek rolny od osób prawnych

Referat Finansowo-Budżetowy

Podział nieruchomości

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały

Urząd Stanu Cywilnego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Remont lokali we własnym zakresie oraz adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

sporządzenie / zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z przysługującym udziałowym prawem w częściach wspólnych budynku i gruntu działki

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Sprzedaż komunalnych lokali użytkowych na rzecz ich najemców wraz z przysługującym udziałowym prawem w częściach wspólnych budynku i gruntu działki

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Sprzedaż nieruchomości lub jej części w celu poprawienia funkcjonalności i warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Szacowanie strat spowodowanych klęską żywiołową

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Testament alograficzny

Urząd Stanu Cywilnego

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Urząd Stanu Cywilnego

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Urząd Stanu Cywilnego

Ulgi w zapłacie podatku w granicach uznania administracyjnego - odroczenie terminu platności podatku lub zaległości podatkowej - rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej - umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę

Referat Finansowo-Budżetowy

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ustalenie warunków zabudowy

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

użyczenie gruntów gminnych

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej

Referat Ogólno - Organizacyjny

Wydawanie zaświadczeń o użytkach rolnych/o wielkości gospodarstwa rolnego/o niezaleganiu w podatkch lub stwierdzające stan zaległości

Referat Finansowo-Budżetowy

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wykup prawa użytkowania wieczystego na własność

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Urząd Stanu Cywilnego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Wyrażanie zgody na wykorzystanie, używanie, wykonywanie i rozpowszechnianie symboli Gminy

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Urząd Stanu Cywilnego

Zamiana mieszkań

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu z rejestru mieszkańców

Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej

Urząd Stanu Cywilnego

Zezwolenie na lokalizację reklamy (tablicy informacyjnej) na terenie lub obiekcie stanowiącym własność gminy

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na umieszczenie reklamy (tablicy informacyjnej) w pasie drogi gminnej

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - wnioskodawca właściciel gruntu

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na zajęcie terenu przez wesołe miasteczko lub cyrk

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zgłoszenie pobytu stałego, zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Zgromadzenie publiczne

Urząd Stanu Cywilnego

Zgromadzenie publiczne – postępowanie uproszczone

Biuro Pełnomocnika Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Zwrot opłaty skarbowej

Urząd Stanu Cywilnego

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Referat Finansowo-Budżetowy