ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:26:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 0050.40.2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie Nr 0050.40.2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 06 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze Jolanta Budacz
15:23:56 Usunięcie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 0050.40.2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie Nr 0050.40.2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 06 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze Jolanta Budacz
15:21:39 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.40.2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 06 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze: 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 3. Przeciwdziałania uzależnieniom, w tym realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 4. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
(widoczna od 2023-03-06 00:00:00)
Jolanta Budacz
14:40:18 Usunięcie elementu załącznik do informacji Klauzula informacyjna - Sesje Rady Miejskiej - Nazwa elementu do którego przynależy: Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej Jolanta Budacz
14:40:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Klauzula informacyjna - Nazwa elementu do którego przynależy: Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej Jolanta Budacz
14:38:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Klauzula informacyjna - Nazwa elementu do którego przynależy: Klauzula informacyjna Jolanta Budacz
13:08:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 682/4, 644/309, 644/37, 644/312, 658, 644/44, 660 obręb 0017 Strzelce Krajeńskie gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2023-03-06 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2023-03-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:22:58 Upublicznienie elementu informacja Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Małe Osiedle, Chwytowo i Ciecierzyn z przysiółków na kolonie.
(widoczna od 2023-03-03 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2023-03-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:07:35 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o sporządzeniu i możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 PE na działce nr ewid. 949/4 w obrębie 0017 miasta Strzelce Krajeńskie w gminie Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2023-03-02 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2023-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:18:19 Edycja elementu informacja Uchwała Nr XLI/343/23 z dnia 19 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2036 Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony