ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-12-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przesyłowej sieci wodociągowej z miejscowości Ogardy do miejscowości Gilów w Gminie Strzelce Krajeńskie, wraz z zestawem hydroforowym regulacji ciśnienia”, na działkach o nr ewid. gruntu: 32, 38, 55, 100 – obręb Gilów; 29, 162, 189/15 – obręb Ogardy.
Lp: 42
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-12-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zmiany decyzji z dnia 08 października 2014 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej na odcinku Buszów – Danków wraz z siecią rozdzielczą i przyłączeniami w miejscowości Danków oraz rozbudową i modernizacji stacji uzdatniania wody w Buszowie” na działkach o nr ewid. gruntu: 202, 222/1, 222/3, 17/1, 190/1, 201, 221/5, 189, 184, 188/2, 187, 112/4, 25/13, 210/3, 194, 195, 196, 221/22, 221/24, 185, 186, 156/5, 190/2, 222/2, 218, 17/2, 68/4, 66/4, 84/5, 228, 63/2, 80, 79, 25/4, 64/2, 95/12, 95/13, 95/14, 122/3, 158, 157/5, 159/6, 156/18, 93/18, 93/16, 93/17, 93/11 – obręb Danków; 342, 347, 176/12, 176/14, 176/15, 353, 122, 111/2, 119/1, 118/1, 188, 196/2, 111/3, 116/1 – obręb Buszów.
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-11-21
Zakres przedmiotowy
Postanowienie odmawiające sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Strzelce Krajeńskich z dnia 29 sierpnia 2014 roku (znak: GK.6220.5.2014.AJ) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym na działkach nr ewid. 116/6 i 116/7 obręb Brzoza, gm. Strzelce Krajeńskie składającej się z budowy budynku mieszkalnego, budowy budynku inwentarskiego dla chowu 10 szt. bydła (krowy) co stanowi 10 DJP oraz budowy obiektów biogazowni rolniczej do wytwarzania biogazu rolniczego o mocy elektrycznej do 1500 kW (1,5MW)”.
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-11-06
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu prowadzonym przez tut. organ w sprawie zmiany decyzji z dnia 25 sierpnia 2009 roku (znak: BiRG-7624/29-18/07/08/09) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Strzelce Krajeńskie” składającego się z dwudziestu czterech elektrowni wiatrowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 182/18, 188, 199/25, 199/32 – obręb Bronowice; 133, 141, 142/4, 156, 188, 190 – obręb Lipie Góry; 216 – obręb Lubicz; 99, 103/1, 109/3, 123/1, 128, 147, 156/1, 159 – obręb Sokólsko”, organizacji społecznej – Fundacja HUMAN LEX z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 24/7.
Lp: 45
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-10-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej na odcinku Buszów – Danków wraz z siecią rozdzielczą i przyłączeniami w miejscowości Danków oraz rozbudową i modernizacji stacji uzdatniania wody w Buszowie” na działkach o nr ewid. gruntu: 202, 222/1, 222/3, 17/1, 190/1, 201, 221/5, 189, 184, 188/2, 187, 112/4, 25/13, 210/3, 194, 195, 196, 221/22, 221/24, 185, 186, 156/5, 190/2, 222/2, 218, 17/2, 68/4, 66/4, 84/5, 228, 63/2, 80, 79, 25/4, 64/2, 95/12, 95/13, 95/14, 122/3, 158, 157/5, 159/6, 156/18, 93/18, 93/16, 93/17, 93/11 – obręb Danków; 342, 347, 176/12, 176/14, 176/15, 353, 122, 111/2, 119/1, 118/1, 188, 196/2, 111/3, 116/1 – obręb Buszów.
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-10-06
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przesyłowej sieci wodociągowej z miejscowości Ogardy do miejscowości Gilów w Gminie Strzelce Krajeńskie, wraz z zestawem hydroforowym regulacji ciśnienia” na działkach o nr ewid. gruntu: 32, 38, 55, 100 – obręb Gilów; 29, 162, 189/15 – obręb Ogardy.
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji na działce nr 592/1 w obrębie 17 – Strzelce Krajeńskie w Strzelcach Krajeńskich stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji planowanego do realizacji przez pana Macieja Kaczmarka Skup surowców wtórnych Maciej Kaczmarek
Lp: 48
Typ formularza
Formularz C
Typ dokumentu
2014-09-18
Zakres przedmiotowy
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-16
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej w miejscowości Wielisławice, gm. Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, na działkach o nr ewid. gruntu: 62, 63, 64/2, 66/2 obręb Wielisławice, którego inwestorem jest Müggenburg Solar Dreyer Str 17a, 28277 Bremen.
Lp: 50
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja odmawiająca stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 25 sierpnia 2009 roku, znak: BiRG-7624/29-18/07/08/09, ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zespół Elektrowni Wiatrowych Strzelce Krajeńskie” na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: z obrębu Bronowice nr 182/18, 188, 199/25, 199/32, z obrębu Lipie Góry nr 133, 141,142/4, 156, 188, 190, z obrębu Lubicz nr 216, z obrębu Sokólsko nr 99, 103/1, 109/3, 123/1, 128, 147, 156/1, 159, gm. Strzelce Krajeńskie.

Nawigacja między stronami listy informacji