Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 82198
Aktualne 20108
W toku 25888
Wyniki 77156
Co i jak załatwić 269985
Wydziały 161130
Sprawy 211680
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 5307
Rejestr Działalności Regulowanej 5983
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3787
Dotacje celowe 7862
Zamówienia publiczne 454949
Aktualne 307587
W toku 244406
Wyniki 312643
Archiwalne 271903
Wyniki innych postępowań 212213
Plan zamówień publicznych 4560
Akty prawne 734911
Przetargi 237019
Rejestr informacji o środowisku 1593998
Ochrona środowiska 9258
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 10789
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9343
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 6540
Zasady gospodarowania odpadami 1990
Oświadczenia majątkowe 409736
Druki 3251
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 32726
Zakres czynności Rady Miejskiej 6119
Interpelacje i zapytania radnych 15669
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 706
Zawiadomienia o sesji 76565
Projekty uchwał 55114
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 5338
Kadencja 2014-2018 42711
Kadencja 2010-2014 74202
Dyżury 6702
Komisje Rady Miejskiej 463
Komisja Rewizyjna 15512
Komisja Budżetowa 15078
Komisja Spraw Społecznych 13322
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 935
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1346
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 13526
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 11386
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 15395
Terminy posiedzeń komisji 2014 8180
Wybory ławników 6592
Urząd Miejski 9
Burmistrz 32093
Zastępca Burmistrza 10049
Sekretarz 9539
Skarbnik 9320
Informacja telefoniczna 59330
Komórki organizacyjne 46168
Dane podstawowe 22274
Jednostki Organizacyjne Gminy 1229
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 27795
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 16614
Warsztat Terapii Zajęciowej 7276
Szkoły 34527
Przedszkola 15016
Żłobek Samorządowy 11005
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 7566
Środowiskowy Dom Samopomocy 3767
Sprawozdania finansowe 739
Instytucje Kultury 288
Strzelecki Ośrodek Kultury 1064
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 1226
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 2742
Rejestr Instytucji Kultury 30531
Terenowe Jednostki OSP 18304
Jednostki Pomocnicze Gminy 21431
Statut Sołectwa 5939
Wykaz sołectw 804
Prawo lokalne 7977
Statut Gminy 16313
Insygnia Gminy 4324
Herb 4419
Flaga 4794
Hejnał 4076
Statut Urzędu Miejskiego 6051
Regulamin organizacyjny 3238
Budżet Gminy 6
Budżet 2020 529
Budżet 2019 6347
Budżet 2018 9894
Budżet 2017 18857
Budżet 2016 24858
Budżet 2015 28705
Budżet 2014 25551
Budżet 2013 17188
Budżet 2012 16942
Wieloletnia Prognoza Finansowa 40128
Sprawy Społeczne 2694
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 1569
2014 - 2016 3802
2011 - 2013 3839
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 1038
2017 1631
2016 2591
2015 2135
2014 3654
2013 3797
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 3294
Podatki 4
Podatki 2020 1959
Podatki 2019 7352
Podatki 2018 9562
Podatki 2017 11747
Podatki 2015 16080
Podatki 2016 11122
Podatki 2013/2014 22381
Podatki 2012 5845
Strategia Rozwoju Gminy 7204
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2752
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 3032
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 5374
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2842
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 1100
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 19433
Strzelce Krajeńskie 36210
Długie 16184
Sławno 4352
Danków 9041
Licheń 7916
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 11786
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 20393
Informacje 1331
Ogłoszenia 729650
Podstawowa kwota dotacji 6712
Informacja o stanie mienia 2200
Konsultacje społeczne 722
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13912
Wybory 2243
Informacje ogólne 29042
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 78
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 2593
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 3938
Wybory samorządowe 2018 1506
Komunikaty wyborcze 9863
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 8172
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 6927
Archiwum 655
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 27113
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 24197
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 24314
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 12776
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 6158
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 569
Komunikaty wyborcze 4280
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 4152
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 9809
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 7696
Strona PKW 1221
Referendum ogólnokrajowe 15805
Organizacje pozarządowe 4522
Program współpracy 181
Rok 2019 1146
Rok 2018 1737
Rok 2017 1932
Rok 2016 2949
Rok 2015 4102
Rok 2012 4214
Rok 2013 3998
Rok 2014 3496
Konsultacje społeczne 15258
Konkursy ofert 61066
Druki do pobrania 24804
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 11344
Ogłoszenia 14085
Sprawozdania z Programu Współpracy 5415
Petycje 28686
Zgromadzenia 4152
Dostęp do informacji publicznej 4592
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4659
Ochrona Danych Osobowych 1573
Polityka prywatności 1417
Ogólna klauzula informacyjna 1336
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1135
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 5149
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 1051
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 1032
Ustawa o ochronie danych osobowych 1035
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1034
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 794
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 572
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 595
Rejestry i ewidencje 699

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2071715
Redakcja biuletynu 7293
Mapa serwisu 6094
Statystyki 6048
Kanały RSS 4673
Kontakt 132647