ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 6104
Ogłoszenia o pracy 138031
Aktualne 34448
W toku 46737
Wyniki 159290
Co i jak załatwić 494212
Wydziały 335286
Sprawy 396335
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 7629
Rejestr Działalności Regulowanej 8681
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5562
Dotacje celowe 11984
Zamówienia publiczne 852482
Aktualne 650975
W toku 550509
Wyniki 632814
Archiwalne 591964
Wyniki innych postępowań 505605
Plan zamówień publicznych 13751
Akty prawne 1514975
Przetargi 364611
Rejestr informacji o środowisku 3081588
Ochrona środowiska 12357
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 16147
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 13785
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 9680
Zasady gospodarowania odpadami 4961
Oświadczenia majątkowe 794159
Druki 7375
Rada Miejska 11
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 47564
Zakres czynności Rady Miejskiej 8939
Interpelacje i zapytania radnych 112428
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 2537
Zawiadomienia o sesji 155003
Projekty uchwał 133018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 29754
Kadencja 2014-2018 83945
Kadencja 2010-2014 115336
Dyżury 10570
Komisje Rady Miejskiej 1251
Komisja Rewizyjna 25240
Komisja Budżetowa 23573
Komisja Spraw Społecznych 21275
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2659
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 2141
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 31757
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 24519
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 32329
Terminy posiedzeń komisji 2014 13615
Wybory ławników 12794
Urząd Miejski 9
Burmistrz 40756
Zastępca Burmistrza 13843
Sekretarz 13480
Skarbnik 12836
Informacja telefoniczna 85671
Komórki organizacyjne 66185
Dane podstawowe 36284
Dostępność architektoniczna 1382
Jednostki Organizacyjne Gminy 3927
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 35965
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 23698
Warsztat Terapii Zajęciowej 10743
Szkoły 49347
Przedszkola 19413
Żłobek Samorządowy 15331
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 10307
Środowiskowy Dom Samopomocy 7196
Sprawozdania finansowe 2473
Instytucje Kultury 945
Strzelecki Ośrodek Kultury 3301
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 3947
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 8529
Rejestr Instytucji Kultury 38111
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury 2171
Terenowe Jednostki OSP 26312
Jednostki Pomocnicze Gminy 24302
Wykaz sołectw 4840
Statuty Sołectw 23000
Prawo lokalne 8210
Statut Gminy 24062
Insygnia Gminy 6157
Herb 6729
Flaga 6879
Hejnał 5831
Statut Urzędu Miejskiego 9125
Regulamin organizacyjny 6413
Budżet Gminy 6
Budżet 2022 3306
Budżet 2021 7106
Budżet 2020 17958
Budżet 2019 23199
Budżet 2018 25942
Budżet 2017 39310
Budżet 2016 47282
Budżet 2015 52889
Budżet 2014 41467
Budżet 2013 24918
Budżet 2012 26224
Budżet 2023 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 89223
Sprawy Społeczne 3767
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 5685
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani dla miasta i gminy na rok 2022 272
Podatki 4
Podatki 2022 2392
Podatki 2021 7040
Podatki 2020 9093
Podatki 2019 16525
Podatki 2018 18154
Podatki 2017 18986
Podatki 2015 24909
Podatki 2016 16850
Podatki 2013/2014 28800
Podatki 2012 8591
Strategia Rozwoju Gminy 11041
Plan wykorzystania zasobu Gminy 4966
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 4973
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 9846
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 4964
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 5304
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 682
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 28292
GEOREFERENCJE 0
Strzelce Krajeńskie 55638
Długie 24578
Sławno 6238
Danków 13481
Licheń 11374
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 16520
Lipie Góry 607
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 30062
Czyżewo 285
Plany w opracowaniu 4928
link do dyskusji publicznej Czyżewo 0
Projekty planów 248
Lipie Góry 789
georeferencja 532
Czyżewo (uchwalony) 1259
georeferencja 437
link do dyskusji publicznej Lipie Góry 0
Długie - centrum 399
Długie - południe 379
Informacje 1347
Ogłoszenia 1688022
Podstawowa kwota dotacji 17527
Informacja o stanie mienia 6624
Konsultacje społeczne 6204
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19436
Wybory 2269
Informacje ogólne 44332
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 6416
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 5367
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 8729
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 11590
Wybory samorządowe 2018 2033
Komunikaty wyborcze 26490
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 18046
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 13963
Referendum ogólnokrajowe 26156
Organizacje pozarządowe 4751
Program współpracy 3412
Konsultacje społeczne 29646
Konkursy ofert 124594
Druki do pobrania 39844
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 14426
Ogłoszenia 30113
Sprawozdania z Programu Współpracy 11737
Petycje 72535
Zgromadzenia 6642
Dostęp do informacji publicznej 8149
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 7448
Ochrona Danych Osobowych 4200
Polityka prywatności 3764
Ogólna klauzula informacyjna 3695
Dane Administratora Danych Osobowych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3186
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 22661
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 2861
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 3127
Ustawa o ochronie danych osobowych 2952
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 2814
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 3237
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 2243
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 2466
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 986
Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu na szczepienia 888
Klauzula informacyjna dotycząca programu czyste powietrze 862
Klauzula informacyjna dotycząca centralnej ewidencji emisyjności budynków 677
Klauzula informacyjna dotycząca udzielania informacji publicznej 491
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 489
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i terenie przyległym 414
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich 229
Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 225
Klauzula informacyjna dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 42
Dostępność 950
Koordynator do spraw dostępności 1091
Raport o stanie dostępności 900
Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 175
Cyberbezpieczeństwo 255
Rejestry i ewidencje 4238
Efektywność energetyczna budynków 304
Węgiel po preferencyjnej cenie 418

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4144482
Redakcja biuletynu 9517
Mapa serwisu 7739
Statystyki 7969
Kanały RSS 6308
Kontakt 227547
Deklaracja dostępności cyfrowej 2854