Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 802
Ogłoszenia o pracy 89535
Aktualne 21428
W toku 28040
Wyniki 85896
Co i jak załatwić 293827
Wydziały 178171
Sprawy 229909
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 5656
Rejestr Działalności Regulowanej 6369
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4082
Dotacje celowe 8409
Zamówienia publiczne 506771
Aktualne 349159
W toku 279570
Wyniki 350659
Archiwalne 309165
Wyniki innych postępowań 245311
Plan zamówień publicznych 5707
Akty prawne 822864
Przetargi 255111
Rejestr informacji o środowisku 1780264
Ochrona środowiska 9822
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 11779
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 10053
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 6985
Zasady gospodarowania odpadami 2396
Oświadczenia majątkowe 456710
Druki 3921
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 34694
Zakres czynności Rady Miejskiej 6566
Interpelacje i zapytania radnych 24139
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 985
Zawiadomienia o sesji 89649
Projekty uchwał 66126
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 7799
Kadencja 2014-2018 50333
Kadencja 2010-2014 81734
Dyżury 7251
Komisje Rady Miejskiej 597
Komisja Rewizyjna 16984
Komisja Budżetowa 16477
Komisja Spraw Społecznych 14652
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1260
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1502
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 16943
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 13856
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 18609
Terminy posiedzeń komisji 2014 9144
Wybory ławników 7691
Urząd Miejski 9
Burmistrz 33455
Zastępca Burmistrza 10668
Sekretarz 10106
Skarbnik 9855
Informacja telefoniczna 65211
Komórki organizacyjne 49107
Dane podstawowe 23871
Dostępność architektoniczna 66
Jednostki Organizacyjne Gminy 1715
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 28945
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 17863
Warsztat Terapii Zajęciowej 7798
Szkoły 37129
Przedszkola 15872
Żłobek Samorządowy 11621
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 7960
Środowiskowy Dom Samopomocy 4284
Sprawozdania finansowe 1030
Instytucje Kultury 386
Strzelecki Ośrodek Kultury 1375
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 1602
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 3661
Rejestr Instytucji Kultury 31626
Terenowe Jednostki OSP 19172
Jednostki Pomocnicze Gminy 22031
Wykaz sołectw 1175
Statuty Sołectw 7209
Prawo lokalne 8033
Statut Gminy 17518
Insygnia Gminy 4593
Herb 4775
Flaga 5082
Hejnał 4300
Statut Urzędu Miejskiego 6451
Regulamin organizacyjny 3629
Budżet Gminy 6
Budżet 2020 1475
Budżet 2019 8821
Budżet 2018 12449
Budżet 2017 22082
Budżet 2016 28131
Budżet 2015 32068
Budżet 2014 27860
Budżet 2013 18163
Budżet 2012 18130
Wieloletnia Prognoza Finansowa 46065
Sprawy Społeczne 2821
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 1907
2014 - 2016 4005
2011 - 2013 4082
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 1293
2017 1974
2016 2845
2015 2370
2014 3889
2013 4037
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 3524
Podatki 4
Podatki 2020 2992
Podatki 2019 8791
Podatki 2018 11036
Podatki 2017 12840
Podatki 2015 17353
Podatki 2016 11953
Podatki 2013/2014 23353
Podatki 2012 6215
Strategia Rozwoju Gminy 7802
Plan wykorzystania zasobu Gminy 3029
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 3348
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 6091
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 3155
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 1521
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20503
Strzelce Krajeńskie 39080
Długie 17428
Sławno 4658
Danków 9689
Licheń 8409
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 12427
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 21715
Informacje 1331
Ogłoszenia 871340
Podstawowa kwota dotacji 8186
Informacja o stanie mienia 2786
Konsultacje społeczne 1213
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14631
Wybory 2247
Informacje ogólne 31849
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 925
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 807
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 3623
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 5256
Wybory samorządowe 2018 1579
Komunikaty wyborcze 12684
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 9843
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 8129
Archiwum 830
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 28956
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 26837
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 26420
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 14374
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 7865
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 675
Komunikaty wyborcze 5598
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 5324
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 12261
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 9546
Strona PKW 1509
Referendum ogólnokrajowe 17369
Organizacje pozarządowe 4575
Program współpracy 181
Rok 2020 36
Rok 2019 1523
Rok 2018 2087
Rok 2017 2153
Rok 2016 3277
Rok 2015 4363
Rok 2012 4463
Rok 2013 4235
Rok 2014 3723
Konsultacje społeczne 17327
Konkursy ofert 69089
Druki do pobrania 26543
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 11956
Ogłoszenia 15849
Sprawozdania z Programu Współpracy 6296
Petycje 32868
Zgromadzenia 4520
Dostęp do informacji publicznej 5109
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 5057
Ochrona Danych Osobowych 1867
Polityka prywatności 1772
Ogólna klauzula informacyjna 1587
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1384
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 6729
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 1342
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 1311
Ustawa o ochronie danych osobowych 1291
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1299
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 1040
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 788
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 825
Rejestry i ewidencje 1131

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2265797
Redakcja biuletynu 7644
Mapa serwisu 6401
Statystyki 6353
Kanały RSS 4947
Kontakt 145391
Deklaracja dostępności cyfrowej 131