ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 5126
Ogłoszenia o pracy 129773
Aktualne 31763
W toku 43351
Wyniki 143857
Co i jak załatwić 458151
Wydziały 303792
Sprawy 363402
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 7211
Rejestr Działalności Regulowanej 8245
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5291
Dotacje celowe 11314
Zamówienia publiczne 790767
Aktualne 596939
W toku 502327
Wyniki 584040
Archiwalne 540407
Wyniki innych postępowań 459640
Plan zamówień publicznych 11699
Akty prawne 1370620
Przetargi 343180
Rejestr informacji o środowisku 2836043
Ochrona środowiska 11952
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 15360
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 13086
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 9252
Zasady gospodarowania odpadami 4336
Oświadczenia majątkowe 731787
Druki 6822
Rada Miejska 11
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 44952
Zakres czynności Rady Miejskiej 8512
Interpelacje i zapytania radnych 90972
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 2081
Zawiadomienia o sesji 141619
Projekty uchwał 119003
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 24219
Kadencja 2014-2018 77518
Kadencja 2010-2014 109261
Dyżury 9938
Komisje Rady Miejskiej 1122
Komisja Rewizyjna 23638
Komisja Budżetowa 22273
Komisja Spraw Społecznych 20013
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2414
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 2027
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 29070
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 22589
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 29797
Terminy posiedzeń komisji 2014 12756
Wybory ławników 11830
Urząd Miejski 9
Burmistrz 39428
Zastępca Burmistrza 13229
Sekretarz 12843
Skarbnik 12314
Informacja telefoniczna 81942
Komórki organizacyjne 62936
Dane podstawowe 34159
Dostępność architektoniczna 1003
Jednostki Organizacyjne Gminy 3573
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34416
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 22692
Warsztat Terapii Zajęciowej 10159
Szkoły 47116
Przedszkola 18832
Żłobek Samorządowy 14554
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 9871
Środowiskowy Dom Samopomocy 6643
Sprawozdania finansowe 2187
Instytucje Kultury 813
Strzelecki Ośrodek Kultury 2914
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 3451
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 7721
Rejestr Instytucji Kultury 36651
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury 1482
Terenowe Jednostki OSP 24686
Jednostki Pomocnicze Gminy 23895
Wykaz sołectw 3962
Statuty Sołectw 19982
Prawo lokalne 8185
Statut Gminy 22965
Insygnia Gminy 5862
Herb 6391
Flaga 6544
Hejnał 5579
Statut Urzędu Miejskiego 8568
Regulamin organizacyjny 5906
Budżet Gminy 6
Budżet 2022 1118
Budżet 2021 4524
Budżet 2020 14240
Budżet 2019 20276
Budżet 2018 23272
Budżet 2017 36177
Budżet 2016 43557
Budżet 2015 48889
Budżet 2014 38586
Budżet 2013 23574
Budżet 2012 24659
Wieloletnia Prognoza Finansowa 80283
Sprawy Społeczne 3594
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 5304
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani dla miasta i gminy na rok 2022 115
Podatki 4
Podatki 2022 1534
Podatki 2021 5685
Podatki 2020 8188
Podatki 2019 15201
Podatki 2018 16971
Podatki 2017 17870
Podatki 2015 23518
Podatki 2016 15994
Podatki 2013/2014 27788
Podatki 2012 8142
Strategia Rozwoju Gminy 10393
Plan wykorzystania zasobu Gminy 4578
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 4652
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 9093
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 4613
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 4461
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 678
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 26932
GEOREFERENCJE 0
Strzelce Krajeńskie 52894
Długie 23443
Sławno 5936
Danków 12853
Licheń 10777
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 15763
Lipie Góry 301
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 28507
Czyżewo 49
Plany w opracowaniu 3949
link do dyskusji publicznej Czyżewo 0
Projekty planów 180
Lipie Góry 517
georeferencja 324
Czyżewo (uchwalony) 712
georeferencja 115
link do dyskusji publicznej Lipie Góry 0
Długie - centrum 181
Długie - południe 191
Informacje 1343
Ogłoszenia 1560885
Podstawowa kwota dotacji 15607
Informacja o stanie mienia 5777
Konsultacje społeczne 4964
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18604
Wybory 2265
Informacje ogólne 41821
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 5315
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 4442
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 7725
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 10481
Wybory samorządowe 2018 1943
Komunikaty wyborcze 23960
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 16538
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 13033
Referendum ogólnokrajowe 24572
Organizacje pozarządowe 4720
Program współpracy 2112
Konsultacje społeczne 27192
Konkursy ofert 115298
Druki do pobrania 37034
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 14138
Ogłoszenia 27386
Sprawozdania z Programu Współpracy 10566
Petycje 64060
Zgromadzenia 6230
Dostęp do informacji publicznej 7567
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 6909
Ochrona Danych Osobowych 3683
Polityka prywatności 3331
Ogólna klauzula informacyjna 3149
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2759
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 20075
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 2512
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 2601
Ustawa o ochronie danych osobowych 2467
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 2488
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 2327
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 1920
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 2095
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 768
Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu na szczepienia 640
Klauzula informacyjna dotycząca programu czyste powietrze 626
Klauzula informacyjna dotycząca centralnej ewidencji emisyjności budynków 439
Klauzula informacyjna dotycząca udzielania informacji publicznej 241
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 244
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i terenie przyległym 209
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich 53
Dostępność 736
Koordynator do spraw dostępności 860
Raport o stanie dostępności 640
Rejestry i ewidencje 3615

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3749449
Redakcja biuletynu 9216
Mapa serwisu 7469
Statystyki 7624
Kanały RSS 6059
Kontakt 208872
Deklaracja dostępności cyfrowej 2131