ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2020-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania: Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do siwz (ZIP, 128.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 59.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 94 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2020-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-25 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01-09-2020r. do 31-12-2020r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 01-09-2020r. do 30-06-2021r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 806.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 109.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 499.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 61.3 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2020-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 173.4 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 9.3 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 7.2 MiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 224.8 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 1005.4 KiB)
 • zgłoszenie (PDF, 60.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 56.3 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2020-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 791.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 40.3 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2020-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wraz z montażem i instalacją 22 szt. lamp oświetleniowych z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów obronnych ul. Forteczna Zachodnia oraz ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 79.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 79.2 KiB)
 • Rozmieszczenie lamp na ulicy Cichej (PDF, 267.3 KiB)
 • Rozmieszczenie lamp na ulicy Forteczna Zachodnia (PDF, 273.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 68.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 99 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich – przebudowa drogi oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” Zadanie dofinasowane ze środków PFRON
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 174.8 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 17.9 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 60.2 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 348.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 72.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 111.6 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2020-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.621.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2020 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 3.531.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.090.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 46.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 83 KiB)
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego (PDF, 197.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 66.1 KiB)
 • Tabelka Banku (PDF, 245 KiB)
 • Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (PDF, 82.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 06.07.2020 (PDF, 48.9 KiB)
 • Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 (PDF, 8.9 MiB)
 • Tabelka Banku - uzupełnienie (PDF, 284.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 68 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 104.4 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2020-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 215.6 KiB)
 • Załączniki do zapytania (DOCX, 21.6 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2020-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań: Część I - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Krajeńskich: budowa bieżni rekreacyjnej z zeskokiem Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Część II - Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich: przebudowa drogi - ciąg pieszo-jezdny oraz budowa zatok postojowych Zadanie realizowane ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 134.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 80 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 78.9 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2020-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 407.7 KiB)
 • Formularz cenowo - ofertowy (DOCX, 29.5 KiB)
 • Oświadczenia (DOCX, 14.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 50.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji