ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2019-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury” Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych poprzez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 832 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru budowy (PDF, 644.4 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 111.6 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 106 KiB)
 • formularz oferty, wykaz osób, oświadczenie (DOCX, 113.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dot. powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 90.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 54.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 64.4 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2019-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 42.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 338.5 KiB)
 • Dokumentacja branża drogowa (ZIP, 97.3 MiB)
 • Dokumentacja branża sanitarna (ZIP, 112.2 MiB)
 • Dokumentacja branża elektryczna (ZIP, 5 MiB)
 • Dokumentacja - uzgodnienia (ZIP, 662.2 KiB)
 • Dokumentacja - uwagi (ZIP, 110.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 46.7 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2019-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.800.000,00zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2019 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.945.000,00zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.855.000,00zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy zł)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do siwz (ZIP, 46.6 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 83.5 KiB)
 • Opinia RIO (PDF, 310.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 61.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z TABELĄ (PDF, 399.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 80.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 116.1 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2019-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. CZĘŚĆ I - „REMONT BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY” Część II - „WYPOSAŻENIE BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 841.3 KiB)
 • Załączniki do zapytania (ZIP, 761.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 66.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 85.1 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2019-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury” Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych poprzez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • wzór umowy (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (do edycji) (DOCX, 104.5 KiB)
 • przedmiar (PDF, 275.7 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 7.4 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 11.3 MiB)
 • Decyzja pozwolenia na budowę (PDF, 182.9 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 224.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 54.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 70.6 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2019-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 392.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 29.3 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 14.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 58.9 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 957.3 KiB)
 • Formularz oferty z załącznikami (DOCX, 53 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 32.3 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 672.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 45.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - KOREKTA (PDF, 72.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 96.3 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2019-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 874 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 66.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 131 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 37.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 77.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 97.6 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2019-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remonty obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie” Część I – „Modernizacja oddziału I na parterze w Żłobku Samorządowym w Strzelcach Krajeńskich” Część II – „Modernizacja segmentu B oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich” Część III – „Wymiana okien w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.8 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 32.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 3.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - część I (ZIP, 14.4 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - część II (ZIP, 7.6 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - część III (ZIP, 10.5 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 255.5 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2019-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury” Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych poprzez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.3 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 104.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOCX, 144.4 KiB)
 • DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PDF, 182.9 KiB)
 • DECYZJA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (PDF, 224.2 KiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 11.3 MiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ZIP, 7.4 MiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 275.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 53.7 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 41.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji