ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku i obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich Zadanie realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 101.5 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 50.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOCX, 60.2 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 122.4 KiB)
 • przedmiary (ZIP, 2.1 MiB)
 • STWiORB (PDF, 35.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 32.1 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 40.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia ofert (PDF, 822.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 36.3 KiB)
 • Oświadczenie - załącznik nr 2 (DOCX, 20.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 39.1 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 35 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 73.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 37.4 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Aktualne Formularze - wersja do edycji (DOCX, 56.1 KiB)
 • Postanowienia umowy (DOCX, 59.8 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 158.3 KiB)
 • Dokumentacja - branża drogowa (ZIP, 21 MiB)
 • Dokumentacja - branża sanitarna (ZIP, 5.5 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 14 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 09.03.2021 r. (PDF, 154.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 15.03.2021 r. (PDF, 84.7 KiB)
 • Mapa (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania (DOC, 60 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (DOC, 65.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 64 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
 • załączniki do edycji (ZIP, 123.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 135.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.3 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY (DOCX, 27.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania, modyfikacja siwz (PDF, 137.4 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 1.6 MiB)
 • Projekt budowlany - branża elektryczna (ZIP, 28.5 MiB)
 • Projekt budowlany - branża konstrukcyjna (ZIP, 27.9 MiB)
 • Projekt budowlany branża architektoniczna, Projekt Zagospodarowania Terenu (ZIP, 36.1 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 23.11.2020 (PDF, 63.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 25.11.2020 (PDF, 151.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 138.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 223.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 200.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2020 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 3 110 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto dziesięć tysięcy złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 090 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (do edycji) (ZIP, 46.6 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 84 KiB)
 • Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu (PDF, 200.8 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 49.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wraz z montażem i instalacją 22 szt. lamp oświetleniowych z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów obronnych ul. Forteczna Zachodnia oraz ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 902.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 79 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 78.7 KiB)
 • Rozmieszczenie lamp - ulica Cicha (PDF, 267.3 KiB)
 • Rozmieszczenie lamp - ulica Forteczna Zachodnia (PDF, 273.1 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 135.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08.04.2020 r. (PDF, 66 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 105.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań: Część 1 - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Krajeńskich: budowa bieżni rekreacyjnej z zeskokiem Zadanie realizowane w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Część 2 - Budowa ciągu pieszego w miejscowości Lubicz Część 3 - Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 133.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 82.3 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 141.3 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 122.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 11.2 MiB)
 • Zagospodarowanie terenu - załącznik do siwz (PDF, 501.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 79.5 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 103.1 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-19 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Część I - „Przebudowa odcinka drogi ul. Forteczna Południowa” Część II - „Budowa ciągu pieszego w miejscowości Lubicz” Część III - „Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 177.1 KiB)
 • Dokumentacja projektowa na część I (ul. Forteczna - Południowa) (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa na część II (Lubicz) (ZIP, 14.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa na część III (ul. Orzechowa) (ZIP, 17.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 90.8 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I I II (PDF, 87.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - część III (PDF, 54.7 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ III (PDF, 83 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji