ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
”Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorem i systemem operacyjnym”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z grupową oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Przyłęg, gm. Strzelce Krajeńskie i zakup pojazdu specjalnego do obsługi wod.-kan.” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Barlinku w okresie od 01-09-2022r. do 22-12-2022r.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8.700.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2022 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 7.909.281,36 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden 36/100zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 790.718,64 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemnaście 64/100zł)”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania: Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z grupową oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Przyłęg, i zakup pojazdu specjalnego do obsługi wod.-kan.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej położonej w Tucznie w zakresie adaptacji kuchni na świetlicę i jadalnię
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 12:20:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"
Status zamówienia
w toku
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji