ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2019-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (oświadczenia) (DOCX, 50.5 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 40.1 KiB)
 • FORMULARZE OFERTOWE - CZĘŚCI I-XI (ZIP, 440.5 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚCI I-XI (ZIP, 423.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 77.6 KiB)
 • Wyjaśnienie (PDF, 28.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 332.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 2.4 MiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2019-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych w 2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 735.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 20.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 49.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 44 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZENIEM PODATKÓW (DOC, 36 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (DOC, 30 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 36.7 KiB)
 • Formularz cenowy (DOC, 41 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 35.7 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 2.1 MiB)
 • WZÓR UMOWY - POPRAWIONY (DOCX, 38.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 19.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 416.4 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2019-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont drogi gminnej w m. Wielisławice na działce nr 158 i 123/2”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 948.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 37.1 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 27 KiB)
 • Dokumentacja Technicza (ZIP, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 71.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 105.1 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2019-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-25 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości rynkowej dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 54 KiB)
 • Formularz oferty - wersja do edycji (DOCX, 49.6 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2019-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-06 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową do posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 640 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 75.4 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 292.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 73 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 101.2 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2019-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-02 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 222.9 KiB)
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 161.9 KiB)
 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 157.8 KiB)
 • Umowa nr GK.7021.9.2.2019.AF (PDF, 1.1 MiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2019-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-31 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową do posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.4 MiB)
 • Wzór umowy po zmianach (DOCX, 70.1 KiB)
 • Tabela Elementów Rozliczeniowych (XLS, 33 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 14.2 MiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 341.9 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 27.3 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 53.4 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z 22.01.2019 R. (PDF, 47.3 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 24.01.2019 R. (PDF, 221.9 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 25.01.2019 R. (PDF, 55.6 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 28.01.2019 R. (PDF, 57.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 56.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 78.4 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2018-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 724 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOC, 102.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 340.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 50.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 43.2 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2018-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.865.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 460.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy zł)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 81 KiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 46.3 KiB)
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego (PDF, 324.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 30.10.2018 r. (PDF, 87.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.9 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 31.10.2018 (PDF, 84.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 63.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 98.9 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2018-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-31 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie w Gminie Strzelce Krajeńskie” dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 795.1 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 2.4 MiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 565.5 KiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE (PDF, 213.1 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOCX, 49.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 33.6 KiB)
 • ZGŁOSZENIE (PDF, 53.1 KiB)
 • PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH (ZIP, 6.7 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 46.7 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 29.10.2018 (PDF, 67.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 115.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 123.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji