ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 131
Data ogłoszenia
2017-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-26 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru archeologicznego w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE CENOWE (PDF, 2.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 169.6 KiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Południowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Północna (ZIP, 7.9 MiB)
 • Dokumentacja lampy solarne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 301.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 240.9 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2017-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-03 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa / przebudowa drogi gminnej - ulicy Ludowej oraz dojazdów do posesji, miejsc postojowych i podwórzy kwartału wydzielonego ulicami: Ludowa, Katedralna, Bolesława Chrobrego i Brygady Saperów w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 2.5 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - WZÓR (DOC, 51.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 1.3 MiB)
 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW (DOCX, 15.1 KiB)
 • MAPA (PDF, 1 MiB)
 • Warunki techniczne do wykonania projektu (PDF, 450.5 KiB)
 • PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY (PDF, 562.7 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2017-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-19 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 568.8 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 751.9 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA (PDF, 132.6 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA CZĘŚĆ DALSZA (PDF, 1.1 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 47.6 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOC, 45.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA (DOC, 41 KiB)
 • OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI, LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 44 KiB)
 • ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (DOC, 34 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOCX, 46.8 KiB)
 • OPIS WYPOSAŻENIA CZĘŚĆ DALSZA (PDF, 1.8 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 1013.7 KiB)
 • MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ (PDF, 293 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY (DOCX, 47.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 1.7 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT NA CZĘŚCI I,II, IV (PDF, 872.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ III (PDF, 437.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ V (PDF, 448.2 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2017-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-01 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na publiczny dom opieki społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Strzelce Krajeńskie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.6 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 86.1 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 292.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 256.3 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2017-07-31
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa budynku zaplecza stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bobrówko”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.4 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 86.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 232.4 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2017-07-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w odniesieniu do niżej wymienionego zadania inwestycyjnego zwanego dalej Inwestycją: „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - ulice Forteczna i Południowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - ulice Forteczna i Północna (ZIP, 7.9 MiB)
 • Lampy solarne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa remontu baszty (ZIP, 42.3 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 85.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 248.8 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2017-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i częściowo utwardzonej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1022.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularze ofertowe na części 1-3 (DOCX, 31.1 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 35 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 38.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część I (ZIP, 36.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część II (DOC, 38 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część III (PDF, 126.5 KiB)
 • wzór umowy na część I (DOC, 139 KiB)
 • wzór umowy na część II (DOC, 141 KiB)
 • wzór umowy na część III (DOC, 138.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 676.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 919.6 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2017-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-01 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Grodziskiej i Słonecznej w Strzelcach Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 817.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 21.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2 POPRAWIONE (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej - załącznik nr 4 (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 32.5 KiB)
 • Wykaz osób - załącznik nr 6 (DOC, 34 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - załącznik nr 7 (DOC, 34 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 88.4 KiB)
 • Dokumentacja zawierająca: opinie geotechniczną, Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne, decyzję LWKZ, decyzję pozwolenia na budowę, odejścia sieci wod-kan, przedmiar (ZIP, 115.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 493.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 26.07.2017 r. (PDF, 367.8 KiB)
 • NOWY PRZEDMIAR (PDF, 392.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 221.8 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 27.07.2017 (PDF, 520.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 473 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 734 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2017-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-07 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 815.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 16.9 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 68.6 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót budowlanych (ZIP, 6.7 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 206.6 KiB)
 • Zgłoszenie robót budowlanych (PDF, 410.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 258.9 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2017-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa budynku zaplecza stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bobrówko”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 772.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4 (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 32.5 KiB)
 • wykaz osób - załączni nr 6 (DOC, 34 KiB)
 • Zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego (załącznik nr 7) (DOC, 37.5 KiB)
 • Dokumentcja projektowa (Projekt budowlany, STWiOR, przedmiar, decyzja pozwolenia na budowę) (ZIP, 26.6 MiB)
 • wzór umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 285.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 543.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji