ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 141
Data ogłoszenia
2017-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika od Strzelec Krajeńskich do Piastowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 697.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 770.3 KiB)
 • formularz ofertowy - załacznik nr 1 (DOC, 52.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOC, 35.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 3 (DOC, 45 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOC, 38 KiB)
 • doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 32.5 KiB)
 • wykaz osób - załącznik nr 6 (DOC, 37.5 KiB)
 • oświadczenie - grupa kapitałowa (DOC, 44 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 140 KiB)
 • Dokumentacja projektowa, przedmiar, Specyfikacje Techniczne (ZIP, 16.2 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 321.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 389.4 KiB)
Lp 142
Data ogłoszenia
2017-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-25 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 244.7 KiB)
 • zapytanie ofertowe (PDF, 592.4 KiB)
 • wzór formularza ofertowego (DOC, 42.5 KiB)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 16.9 KiB)
 • decyzja LWKZ (PDF, 1.1 MiB)
 • przedmiar (PDF, 68.6 KiB)
 • STWiOR (PDF, 206.6 KiB)
 • zgłoszenie robót (PDF, 410.6 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót budowlanych (ZIP, 6.7 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 307.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 307.4 KiB)
Lp 143
Data ogłoszenia
2017-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 660.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 67.5 KiB)
 • Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej (DOC, 66 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (DOC, 40.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH (DOC, 45.5 KiB)
 • ZOBOWIĄZANIE (DOC, 38 KiB)
 • Doświadczenie Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Wykaz Kadry przewidzianej do realizacji zadania (DOC, 37 KiB)
 • OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI, LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 Pzp (DOC, 44.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 344 KiB)
 • Dokumentacja projektowa na drogę w Sidłowie (Projekt zagospodarowania terenu, przedmiar, STWIOR) (ZIP, 36.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa na drogę w Gardzku (Projekt zagospodarowania terenu, przedmiar, STWIOR) (ZIP, 36 MiB)
 • Dokumentacja projektowa na drogę w Ogardach (Projekt zagospodarowania terenu, przedmiar, STWIOR) (ZIP, 38.6 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 916.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 607.5 KiB)
Lp 144
Data ogłoszenia
2017-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Zamówienie Częściowe 1) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów 2) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 113.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa Gilów (Projekt zagospodarowania terenu, przedmiar, STWIOR) (ZIP, 31.4 MiB)
 • Dokumentacja projektowa Brzoza (Projekt zagospodarowania terenu, przedmiar, STWIOR) (ZIP, 49.2 MiB)
 • wzór umowy (DOC, 332.5 KiB)
 • TECR - Załącznik nr 1A do siwz (DOC, 53 KiB)
 • Oświadczenie - Załącznik nr 2 do siwz (DOC, 40 KiB)
 • Oświadczenie - Załącznik nr 3 do siwz (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie - Załącznik nr 4 do siwz (DOC, 38.5 KiB)
 • Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do siwz (DOC, 33 KiB)
 • wykaz osób - załącznik nr 6 do siwz (DOC, 37 KiB)
 • Grupa kapitałowa - załącznik nr 7 do siwz (DOC, 45 KiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do siwz (DOC, 61.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 866.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 951.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 748.5 KiB)
Lp 145
Data ogłoszenia
2016-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-16 11:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 02.01.2017r. do 21.06.2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 939.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.2 MiB)
 • Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 334.8 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 36.7 KiB)
 • Załącznik Nr 9 wykaz uczniów (DOCX, 26 KiB)
 • Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik Nr 11 umowa przewozy autobusy cz. I (DOCX, 37.8 KiB)
 • Załącznik Nr 11a umowa przewozy mikrobusy cz. II (DOCX, 38.1 KiB)
 • Załącznik Nr 12 umowa dzierżawy (DOCX, 24.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część III (PDF, 573.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część II (PDF, 485.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część I (PDF, 583 KiB)
Lp 146
Data ogłoszenia
2016-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 533 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 897.5 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 23.2 KiB)
 • opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 19.1 KiB)
 • oświadczenia - załacznik nr 2 (DOCX, 23.5 KiB)
 • oświadczenia - grupa kapitałowa - załacznik nr 3 (DOCX, 14.5 KiB)
 • wykaz dostaw- załącznik nr 4 (DOC, 48 KiB)
 • wzór formularza ofertowego - załącznik nr 5 (RTF, 94.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 404.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 627 KiB)
Lp 147
Data ogłoszenia
2016-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwami: 1) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy 2) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów 3) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 35 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 265 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 37.3 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 498.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 415.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 635.7 KiB)
Lp 148
Data ogłoszenia
2014-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana części okien w Publicznym Gimnazjum w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 1.4 MiB)
 • lokalizacja (PDF, 1.3 MiB)
 • przedmiar (PDF, 180.5 KiB)
 • zestawienie okien 1 (PDF, 3.3 MiB)
 • zestawienie okien 2 (PDF, 235.2 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 8.2 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 8.9 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 04.06.2014 (PDF, 259.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 06.06.2014 (PDF, 243 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 13.06.2014 (PDF, 272.6 KiB)
 • Zestawienie ofert z 17.06.2014 r. (PDF, 251.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 366.8 KiB)
Lp 149
Data ogłoszenia
2014-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 668.8 KiB)
 • Doświadczenie - zał. nr 2 (DOCX, 648.5 KiB)
 • Potencjał kadrowy - zał. nr 3 (DOCX, 648.8 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 785.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 526.2 KiB)
 • Dokumentacja Geotechniczna (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 133.4 MiB)
 • Informacja o wyborze wykonawcy (DOC, 38.5 KiB)
Lp 150
Data ogłoszenia
2014-05-12
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 965.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 2 MiB)
 • formularz oferty (DOCX, 668.8 KiB)
 • formularz - doświadczenie (DOCX, 648.3 KiB)
 • formularz - potencjał kadrowy (DOCX, 648.7 KiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 3.9 MiB)
 • Opis zadania (ZIP, 16.4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze wykonawcy (PDF, 445.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji