ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2019-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: Remont i zabezpieczenie murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich – etap 2A
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe (DOC, 194.5 KiB)
 • formularz oferty (DOCX, 87.6 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 648.3 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 63.3 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 77.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 68.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 73.1 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2019-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 864.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 34.9 KiB)
 • Oświadczenia w wersji do edycji (ZIP, 46.7 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 25.8 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 737.3 KiB)
 • STWiOR (PDF, 305.8 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 573.3 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 24.4 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY DO EDYCJI (DOCX, 49.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 64.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY (PDF, 92.1 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2019-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Remont i zabezpieczenie murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich – etap 2A
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (formularz oferty, oświadczenia) (DOCX, 80.4 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 120 KiB)
 • Decyzja pozwolenia na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • Decyzja WLKZ (PDF, 3.8 MiB)
 • Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich (PDF, 1.2 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 340.8 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 3.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy - zabezpieczenie, remont (PDF, 2.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy - wzmocnienie fundamentów murów obronnych (PDF, 1 MiB)
 • STWiOR - remont i zabezpieczenie murów (PDF, 1 MiB)
 • STWiOR - wzmocnienie fundamrntów murów (PDF, 529 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 62 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 72 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 105.3 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2019-09-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 845.8 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 617.7 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 32.5 KiB)
 • Formularz oferty z załącznikami (DOCX, 45.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 65 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 74.9 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2019-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury „Budowa drewnianej wiaty z ławostołami przy Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych poprzez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1015.4 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO EDYCJI (DOCX, 104.9 KiB)
 • ZGŁOSZENIE WYKONANIA ROBÓT (PDF, 644.4 KiB)
 • PRZYKLADOWE ZDJĘCIA WIATY (ZIP, 744.2 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOCX, 132.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 72.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 90.1 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2019-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 1.1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część I (DOC, 951 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część II (DOCX, 919.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część III (DOC, 985.5 KiB)
 • Formularz oferty na część I (DOC, 976 KiB)
 • Formularz oferty na część II (DOC, 962 KiB)
 • Formularz oferty na część III (DOC, 1001.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 39.7 KiB)
 • Oświadczenia (DOCX, 925.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 101.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 127.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 706.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 124.1 KiB)
 • Sprostowanie informacji o wyborze oferty (PDF, 540.6 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I (PDF, 136.6 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2019-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury” Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych poprzez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 832 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru budowy (PDF, 644.4 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 111.6 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 106 KiB)
 • formularz oferty, wykaz osób, oświadczenie (DOCX, 113.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dot. powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 90.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 54.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 64.4 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2019-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 42.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 338.5 KiB)
 • Dokumentacja branża drogowa (ZIP, 97.3 MiB)
 • Dokumentacja branża sanitarna (ZIP, 112.2 MiB)
 • Dokumentacja branża elektryczna (ZIP, 5 MiB)
 • Dokumentacja - uzgodnienia (ZIP, 662.2 KiB)
 • Dokumentacja - uwagi (ZIP, 110.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 46.7 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2019-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.800.000,00zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2019 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.945.000,00zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.855.000,00zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy zł)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do siwz (ZIP, 46.6 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 83.5 KiB)
 • Opinia RIO (PDF, 310.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 61.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z TABELĄ (PDF, 399.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 80.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 116.1 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2019-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. CZĘŚĆ I - „REMONT BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY” Część II - „WYPOSAŻENIE BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 841.3 KiB)
 • Załączniki do zapytania (ZIP, 761.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 66.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 85.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji