ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika na ul. Podwale – branża drogowa (jednostronny chodnik)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 560.6 KiB)
 • Mapa (PDF, 140.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 37 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 16 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wzór umowy (DOC, 89.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych usług (DOCX, 35.5 KiB)
 • Pytanie od Wykonawcy (PDF, 34 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 51.5 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 60.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa palcu zabaw (ul. Moniuszki) w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 625.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 218.9 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót budowlanych (PDF, 899.7 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 198.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 39.8 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 20.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.9 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 15.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 25.8 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 34.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 42.7 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 69.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 88.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z grupową oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Przyłęg, gm. Strzelce Krajeńskie i zakup pojazdu specjalnego do obsługi wod.-kan.” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8.700.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2022 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 7.909.281,36 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden 36/100zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 790.718,64 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemnaście 64/100zł)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Buszów i Długie w gm. Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 1 MiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 81.6 KiB)
 • Formularz o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 66.4 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 63.2 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 86.5 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 79.8 KiB)
 • Tabela ceny ryczałtowej (DOCX, 81.5 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 44.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 49 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 205 w m. Ogardy, gmina Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 934 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 36.3 KiB)
 • Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 21 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 16.4 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 40.9 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 34.8 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 41.5 KiB)
 • Wybór Oferty (PDF, 49 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 952 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 40.4 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 21.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 16.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 93.5 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 41.2 KiB)
 • Mapa 1 - Podwale (PDF, 140.1 KiB)
 • Mapa 2 - ul. Przemysława II (PDF, 390.6 KiB)
 • Mapa 3 - ul. Jesionowa, Kalinowa (PDF, 272.9 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 92.1 KiB)
 • Informacja o wyniku (PDF, 142 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji