ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2020-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 215.6 KiB)
 • Załączniki do zapytania (DOCX, 21.6 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2020-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań: Część I - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Krajeńskich: budowa bieżni rekreacyjnej z zeskokiem Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Część II - Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich: przebudowa drogi - ciąg pieszo-jezdny oraz budowa zatok postojowych Zadanie realizowane ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 134.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 80 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 78.9 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2020-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 407.7 KiB)
 • Formularz cenowo - ofertowy (DOCX, 29.5 KiB)
 • Oświadczenia (DOCX, 14.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 50.8 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2020-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Krajeńskich: budowa bieżni rekreacyjnej z zeskokiem” Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoś
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznki do SIWZ (ZIP, 338.5 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 193.8 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 261.8 KiB)
 • Projekt Budowlany (PDF, 3.1 MiB)
 • STWiOR (PDF, 1.3 MiB)
 • Zgłoszenie (PDF, 57.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 61.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 97.4 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2020-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy w latach 2020 i 2021”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 784.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do siwz (ZIP, 67.4 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 39.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 71.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 98.4 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2020-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2020/2021 z obiektów gminnych, terenów sołectw, oraz terenów rekreacyjnych przy jeziorach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.6 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 20.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 56.7 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2020-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 122.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 141.2 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 11.6 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - ZMIANA TERMINU (PDF, 51.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 62.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 78.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 113.1 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2020-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-31 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań: 1. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zachodniej 11 i ul. Nowa Brama wraz z budową wiaty rekreacyjnej” 2. „Remont chodnika i drogi przy Baszcie Czarownic (ul. Nowa Brama) 3. „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich” realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 301.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 70.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 108.5 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2020-02-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie wyrobów budowlanych do budowy chodników w 2020 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 227.8 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOCX, 15.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 55 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 44.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 50.3 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2020-01-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. CZĘŚĆ I - „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zachodniej 11 i ul. Nowa Brama wraz z budową wiaty rekreacyjnej” Część II - „Remont chodnika i drogi przy Baszcie Czarownic (ul. Nowa Brama) Część III - „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 259.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części I (ul. Zachodnia i Nowa Brama) (ZIP, 5.1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części II (chodnik przy Baszcie Czarownic)) (ZIP, 7.2 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części III (ul. Cicha) (ZIP, 21.3 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 62.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 115 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI III (PDF, 89.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I I II (PDF, 138.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji